Prop.
Ademir Akiya Isogai

Koma go Akachan no Kona
27/04/2016Pai: Shiro Yuki go Kawamura
Kira go Hikaru Tsuki