Prop.: Ademir Akiya Isogai
 
 

Kyoto go Hikaru Tsuki
06/02/2014Pai: Shogun go Hikaru Tsuki
Mãe: Satty go Hikaru \tsuki