Yui go Kawamura
20/06/2016Pai: Ise no Arashi go Satsuma Hitomi
Mãe: Sakari go Kawamura